Ruijie รามอินทรา

NETWORK SYSTEM ระบบเน็ตเวิร์ค หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ✅

Network Solutions ระบบเครือข่ายแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ?

LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัด เช่นภายในตึก

MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำระบบ LAN หลายๆ LAN ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเชื่อมต่อกันในเมือง

WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง อาจจะเป็นภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศเป็นการใช้หลายๆ LAN หรือหลายๆ MAN

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions ความปลอดภัย ระบบเน็ตเวิร์ค Ruijie, aruba, Zyxel, Kramer

โปรโมชั่น NETWORK ระบบเน็ตเวิร์ค พร้อมติดตั้ง สำหรับคุณ Ruijie, aruba, Zyxel ✅

INTERCOM/IP PHONE หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ✅

เพราะอะไรองค์กรถึงเลือกใช้ IP PHONE

เป็นโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร หรือนอกองค์กรที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบ LAN ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions อุปกรณ์สื่อสาร