• สถานที่…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 4 จุด