FLOMAX CLEAN AIR PLUS

ระบบเติมอากาศสะอาดผ่านการกรอง 3 ชั้น

กำจัดฝุ่น
PM 2.5

กำจัดเชื้อโรค
และเชื้อไวรัส

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

ระบบกรอง 3 ชั้น

ระบบเติมอากาศสะอาดที่ผ่านการกรอง 3 ชั้น ได้แก่ กรองอากาศขั้นต้น กรองละเอียดและ กรองคาร์บอนจากนอกตัวบ้านเข้าไปในพื้นที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงดันบวภายในบ้าน (Positive Pressure) ด้วยพัดลมกรองอากาศที่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพอากาศภายในที่ดีขึ้นการกำจัดอนุภาคฝุ่นในอากาศที่เป็นอันตรายและกลิ่นออกจากอากาศที่หมุนเวียนในอาคาร ด้วย Clean Air Plus ช่วยเพิ่มออกซิเจน กำจัดฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และ แบคทีเรียในอากาศได้ถึง99.999% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ความดันภายในบ้านจะดันอากาศที่ปนเปื้อนผ่านช่องประตูหรือหน้าต่างและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกภายนอกอีกด้วย

กรองอากาศขั้นต้น
(Pre-Filter)

• กรองฝุ่นละเอียดอย่างมี
  ประสิทธิภาพสำหรับฝุ่น ช
  ขนาดเล็กมากกว่า 1 ไมครอน
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง
• ค่าแรงต้านหรือความดัน
  ตกคร่อมต่ำ

กรองคาร์บอน
(Carbon Filter)

• ถูกออกแบบให้สามารถ
  ดักจับอนุภาคขนาด
  0.4 ไมครอน
• มีประสิทธิภาพมาก
  กว่า 95 % ตามมาตรฐาน
  EN779:2012
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

• ประกอบด้วยถ่านชาโคล
  มากกว่า 400 กรัม ต่อ ตร.ม.
• ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึง
  ประสงค์และมีอายุการใช้
  งานที่ยาวนาน

FLOMAX CLEAN AIR PLUS

ระบบเติมอากาศสะอาดผ่านการกรอง 3 ชั้น

กำจัดฝุ่น
PM 2.5

กำจัดเชื้อโรค
และเชื้อไวรัส

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

ระบบกรอง 3 ชั้น

ระบบเติมอากาศสะอาดที่ผ่านการกรอง 3 ชั้น ได้แก่ กรองอากาศขั้นต้น กรองละเอียดและ กรองคาร์บอนจากนอกตัวบ้านเข้าไปในพื้นที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงดันบวภายในบ้าน (Positive Pressure) ด้วยพัดลมกรองอากาศที่ถูกต้อง ทำให้คุณภาพอากาศภายในที่ดีขึ้นการกำจัดอนุภาคฝุ่นในอากาศที่เป็นอันตรายและกลิ่นออกจากอากาศที่หมุนเวียนในอาคาร ด้วย Clean Air Plus ช่วยเพิ่มออกซิเจน กำจัดฝุ่น มลพิษ เชื้อโรค สารก่อภูมิแพ้ และ แบคทีเรียในอากาศได้ถึง99.999% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ความดันภายในบ้านจะดันอากาศที่ปนเปื้อนผ่านช่องประตูหรือหน้าต่างและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกภายนอกอีกด้วย

กรองอากาศขั้นต้น
(Pre-Filter)

• กรองฝุ่นละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพ
  สำหรับฝุ่นขนาดเล็ก มากกว่า 1 ไมครอน
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง
• ค่าแรงต้านหรือความดันตกคร่อมต่ำ

กรองคาร์บอน
(Carbon Filter)

• ถูกออกแบบให้สามารถดักจับ
  อนุภาคขนาด 0.4 ไมครอน
• มีประสิทธิภาพมากกว่า 95 %
  ตามมาตรฐาน EN779:2012
• สามารถกักเก็บฝุ่นสูง

เพิ่มออกซิเจน
ในอากาศ

• ประกอบด้วยถ่านชาโคลมาก
  กว่า 400 กรัม ต่อ ตร.ม.
• ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน