ผลงานการติดตั้งมากมาย โดย Insider System ✅

access control system

ระบบควบคุมการเข้า – ออก

ไม้กั้นรถ หรือ Carpark คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกั้นทางเดินรถบนถนนเพื่อให้รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ จอดไว้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น มักใช้ในสถานที่ส่วนบุคคล หรือที่ลานจอดรถภายในอาคาร ซึ่งจะมีไม้กั้นรถอยู่บริเวณทางเข้าและทางออกเพื่อป้องกันการจอดรถในบริเวณที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีไม้กั้นรถที่ใช้ในที่จอดรถแบบคีย์การ์ดหรือแบบระบบอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้า-ออกจากที่จอดรถให้เป็นไปตามระเบียบของสถานที่ และบางกรณีอาจมีการเรียกใช้ไม้กั้นรถสำหรับการจอดรถชั่วคราวในงานต่างๆ

Turnstile gate คือ ระบบประตูกั้นหรือเครื่องที่มีการติดตั้งในทางเข้า-ออกของสถานที่ต่างๆ เช่น สนามกีฬา สนามบิน ห้องสมุด หรือสถานบันเทิง เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของผู้คนและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ โดยที่เครื่อง turnstile gate จะมีลักษณะเป็นแนวตั้งและมีการป้องกันการผ่านทางโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมักมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หรือเครื่องอ่านบัตรเพื่อควบคุมการเปิดปิด turnstile gate ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้า-ออกจากสถานที่นั้น ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ในสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยลดการซุกซ่อนเข้าไปในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

เครื่องสแกนนิ้วมือ, เครื่อง SCAN นิ้ว, ระบบสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน (fingerprint scanner) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตนของบุคคลโดยใช้รูปแบบของลายนิ้วมือ โดยอุปกรณ์นี้สามารถแปลงลายนิ้วมือของบุคคลเป็นสัญลักษณ์ดิจิตอลที่ใช้ในการระบุตัวตนได้อย่างแม่นยำ โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่สแกนลายนิ้วมือของบุคคลแล้วแปลงเป็นรหัสเลขหรือรหัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย ระบบตรวจสอบเวลาเข้า-ออกหรือระบบการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆในองค์กรหรือสถานที่ต่าง ๆ

เครื่องสแกนใบหน้า, เครื่องสแกนใบหน้า, สแกนหน้า, สแกนใบหน้า (facial recognition scanner) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตนของบุคคลโดยใช้รูปภาพของใบหน้า เป็นเทคโนโลยี01ที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถระบุตัวตนได้เร็วกว่าการใช้วิธีอื่น ๆ เช่นการใช้บัตรประชาชนหรือรหัสผ่าน

เครื่องสแกนใบหน้ามีหลายวิธีการทำงาน แต่วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลจากภาพใบหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพใบหน้าเหล่านั้นเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาความเหมือนหรือความสอดคล้อง และจากนั้นจึงทำการระบุตัวตนของบุคคล

เครื่องสแกนใบหน้ามักถูกนำมาใช้ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบความปลอดภัยในอาคารหรือบริษัท ระบบการตรวจสอบเวลาเข้า-ออก ระบบเปิดปิดประตูแบบอัตโนมัติ หรือระบบการตรวจสอบในสนามบิน

เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือ (facial and fingerprint recognition scanner) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ใบหน้าและนิ้วมือเพื่อระบุตัวตนของบุคคล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย เพราะบุคคลแต่ละคนมีลักษณะใบหน้าและนิ้วมือที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยในระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือจะเหมือนกับเครื่องสแกนใบหน้าทั่วไป โดยจะใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างโมเดลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลจากภาพใบหน้าและนิ้วมือได้อย่างแม่นยำ โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพใบหน้าและนิ้วมือเหล่านั้นเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าและนิ้วมือที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาความเหมือนหรือความสอดคล้อง และจากนั้นจึงทำการระบุตัวตนของบุคคล

การใช้เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือมักถูกนำมาใช้ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบความปลอดภัยในอาคารหรือบริษัท ระบบการตรวจสอบเวลาเข้า-ออก

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องสแกนใบหน้า สแกนหน้า สแกนใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิ (facial temperature scanner) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ใบหน้าเพื่อระบุตัวตนของบุคคลพร้อมกับการวัดอุณหภูมิของผู้ใช้งาน โดยที่เครื่องสแกนใบหน้านี้จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดอยู่ในเครื่องเพื่อวัดอุณหภูมิของบุคคลที่ผ่านการสแกนใบหน้าแล้ว การทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมินั้นจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. ผู้ใช้งานเข้ามาในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ
  2. เครื่องสแกนใบหน้าจะทำการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะทำการวัดอุณหภูมิของผู้ใช้งาน
  3. หลังจากทำการสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิจะทำการแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้บนหน้าจอ
  4. หากอุณหภูมิที่วัดได้เกินค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อไป

สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว

ACCESS CONTROL หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ✅

Access Control
ระบบควบคุมการเข้า – ออก ทำอะไรได้บ้าง?

ควบคุมประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไม้กั้นรถ, เครื่องกั้นคน, และประตู และเครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถใช้งานร่วมกับระบบกั้นทางเดินได้อีกด้วยโดยการควบคุมประตูกั้นคนด้วยเครื่องสแกน

CARPARK
ZKTeco SPB Pro Parking

ACCESS CONTROL
Wall mount face recognition terminal

ระบบการทำงาน Access Controlมี 5 อย่าง

1. ตัวอ่าน / Reader
2. ชุดควบคุม / Controller
3. ตัวล็อค  /Magnetic Lock
4. ปุ่มฉุกเฉิน  /Break Glass
5. ปุ่มกด / Push Button

สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions ความปลอดภัย

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Intercom

โปรโมชั่น Digital Doorlock พร้อมติดตั้ง สำหรับคุณ ✅

สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว

ผลงานการติดตั้งมากมาย โดย Insider System ✅

access control

ระบบควบคุมการเข้า – ออก

ไม้กั้นรถยนต์ ระบบบริหารลานจอดรถ

ไม้กั้นรถ หรือ Carpark คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกั้นทางเดินรถบนถนนเพื่อให้รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ จอดไว้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น มักใช้ในสถานที่ส่วนบุคคล หรือที่ลานจอดรถภายในอาคาร ซึ่งจะมีไม้กั้นรถอยู่บริเวณทางเข้าและทางออกเพื่อป้องกันการจอดรถในบริเวณที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีไม้กั้นรถที่ใช้ในที่จอดรถแบบคีย์การ์ดหรือแบบระบบอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้า-ออกจากที่จอดรถให้เป็นไปตามระเบียบของสถานที่ และบางกรณีอาจมีการเรียกใช้ไม้กั้นรถสำหรับการจอดรถชั่วคราวในงานต่างๆ

เครื่องกั้นคน กั้นทางเข้า – ออก

Turnstile gate คือ ระบบประตูกั้นหรือเครื่องที่มีการติดตั้งในทางเข้า-ออกของสถานที่ต่างๆ เช่น สนามกีฬา สนามบิน ห้องสมุด หรือสถานบันเทิง เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของผู้คนและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ โดยที่เครื่อง turnstile gate จะมีลักษณะเป็นแนวตั้งและมีการป้องกันการผ่านทางโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมักมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หรือเครื่องอ่านบัตรเพื่อควบคุมการเปิดปิด turnstile gate ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้า-ออกจากสถานที่นั้น ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ในสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยลดการซุกซ่อนเข้าไปในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

เครื่องสแกนนิ้วมือ, เครื่อง SCAN นิ้ว, ระบบสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน

เครื่องสแกนนิ้วมือ, เครื่อง SCAN นิ้ว, ระบบสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน (FINGERPRINT SCANNER) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตนของบุคคลโดยใช้รูปแบบของลายนิ้วมือ โดยอุปกรณ์นี้สามารถแปลงลายนิ้วมือของบุคคลเป็นสัญลักษณ์ดิจิตอลที่ใช้ในการระบุตัวตนได้อย่างแม่นยำ โดยจะมีเซ็นเซอร์ที่สแกนลายนิ้วมือของบุคคลแล้วแปลงเป็นรหัสเลขหรือรหัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย ระบบตรวจสอบเวลาเข้า-ออกหรือระบบการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆในองค์กรหรือสถานที่ต่าง ๆ

เครื่องสแกนใบหน้า, สแกนหน้า, สแกนใบหน้า, ระบบสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า, เครื่องสแกนใบหน้า, สแกนหน้า, สแกนใบหน้า (facial recognition scanner) คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตนของบุคคลโดยใช้รูปภาพของใบหน้า เป็นเทคโนโลยี01ที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถระบุตัวตนได้เร็วกว่าการใช้วิธีอื่น ๆ เช่นการใช้บัตรประชาชนหรือรหัสผ่าน

เครื่องสแกนใบหน้ามีหลายวิธีการทำงาน แต่วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลจากภาพใบหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพใบหน้าเหล่านั้นเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาความเหมือนหรือความสอดคล้อง และจากนั้นจึงทำการระบุตัวตนของบุคคล

เครื่องสแกนใบหน้ามักถูกนำมาใช้ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบความปลอดภัยในอาคารหรือบริษัท ระบบการตรวจสอบเวลาเข้า-ออก ระบบเปิดปิดประตูแบบอัตโนมัติ หรือระบบการตรวจสอบในสนามบิน

เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือ (facial and fingerprint recognition scanner) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ใบหน้าและนิ้วมือเพื่อระบุตัวตนของบุคคล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย เพราะบุคคลแต่ละคนมีลักษณะใบหน้าและนิ้วมือที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยในระบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือจะเหมือนกับเครื่องสแกนใบหน้าทั่วไป โดยจะใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างโมเดลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลจากภาพใบหน้าและนิ้วมือได้อย่างแม่นยำ โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพใบหน้าและนิ้วมือเหล่านั้นเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าและนิ้วมือที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อค้นหาความเหมือนหรือความสอดคล้อง และจากนั้นจึงทำการระบุตัวตนของบุคคล

การใช้เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้วมือมักถูกนำมาใช้ในการควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบความปลอดภัยในอาคารหรือบริษัท ระบบการตรวจสอบเวลาเข้า-ออก

เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ, สแกนหน้าวัดอุณหภูมิ, สแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ, ระบบสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิ

เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ เครื่องสแกนใบหน้า สแกนหน้า สแกนใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิ (facial temperature scanner) เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสแกนเนอร์ใบหน้าเพื่อระบุตัวตนของบุคคลพร้อมกับการวัดอุณหภูมิของผู้ใช้งาน โดยที่เครื่องสแกนใบหน้านี้จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดอยู่ในเครื่องเพื่อวัดอุณหภูมิของบุคคลที่ผ่านการสแกนใบหน้าแล้ว การทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมินั้นจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. ผู้ใช้งานเข้ามาในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ
  2. เครื่องสแกนใบหน้าจะทำการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะทำการวัดอุณหภูมิของผู้ใช้งาน
  3. หลังจากทำการสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิจะทำการแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้บนหน้าจอ
  4. หากอุณหภูมิที่วัดได้เกินค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อไป

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติด้วย Software สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีความแม่นยำ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออก เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก

สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว

ACCESS CONTROL หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ✅

Access Control
ระบบควบคุมการเข้า – ออก ทำอะไรได้บ้าง?

ควบคุมประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไม้กั้นรถ, เครื่องกั้นคน, และประตู และเครื่องสแกนใบหน้ายังสามารถใช้งานร่วมกับระบบกั้นทางเดินได้อีกด้วยโดยการควบคุมประตูกั้นคนด้วยเครื่องสแกน

TURNSTILE GATES
ZKTeco

ACCESS CONTROL
Wall mount face recognition terminal

CARPARK
ZKTeco SPB Pro Parking

ระบบการทำงาน Access Control มี 5 อย่าง

1. ตัวอ่าน/Reader
2. ชุดควบคุม/Controller
3.ตัวล็อค/Magnetic Lock
4.ปุ่มฉุกเฉิน/Break Glass
5.ปุ่มกด/Push Button

สแกนลายนิ้วมือ/เครื่องสแกนใบหน้า/สแกนหน้า/สแกนใบหน้า/เครื่องสแกนนิ้วเข้างาน/เครื่องสแกนนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า/ระบบสแกนนิ้ว/เครื่องสแกนนิ้ว/เครื่อง scan นิ้ว

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions ความปลอดภัย

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions ความปลอดภัย

ค้นหาผลิตภัณฑ์ Solutions ความปลอดภัย