• สถานที่…คุณสิทธิโชค ฉลวยศรีเมือง

• ลักษณะการติดตั้ง..กล้องวงจรปิด Hikvision 8 จุด