• สถานที่...ฺหจก.ศรีเจริญครุภัณฑ์

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC