• สถานที่...ฺมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นครนายก

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อ 48 ลิตร