• สถานที่...บริษัท ออดิเมด จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC แบบแขนเดี่ยว