• สถานที่...

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC แบบแขนคู่