• สถานที่...นันทสุคลีนิค

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อแขนเดี่ยว