• สถานที่...ฺบริษัท เวสต์2 เอนเนอร์ยี่ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อแบบมีแผ่นสะท้อนแสง