• สถานที่…บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL