• สถานที่…องค์การเภสัชกรรม

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน Hikvision