• สถานที่…บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB40-VL