• สถานที่…บริษัท ทารามิดา คอร์เปอเรชั่น จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL