• สถานที่..AIS
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC Hikvision 16 จุด