• สถานที่...ห้าง Big-C

• ลักษณะการติดตั้ง..IPC Hikvision