• สถานที่..โรงแรม เซนต์ รีจิส
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC Panasonic 300 จุด