• สถานที่…ฺบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟ UVC ฆ่าเชื้อ