สถานที่.. โรงงาน
ลักษณะการติดตั้ง.. ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า​ 10 เครื่องโรงงาน