• สถานที่...ฺCP เขาใหญ่

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้ง หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อในระบบ AHU