• สถานที่...ฺบริษัท เวสต์2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อขนาด 48 ลิตร