• สถานที่...ฺบริษัท อูเอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้น