• สถานที่...ฺธาราเวช คลินิก

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้น