ชนิดของอินเวอร์เตอร์ แบบ Ongrid (inverter)

ชนิดของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แบบ Ongrid

หน้าที่ของอินเวอร์เตอร์ (inverter) คือแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ (solar cell) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ซึ่งเป็นประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป โดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์ (inverter) ที่ใช้งานกับโซล่าเซลล์ (solar cell) จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1.Central Inverter

Central Inverter

อินเวอร์เตอร์ (inverter) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพราะเครื่องอินเวอร์เตอร์ (inverter) สามารถรองรับ PV Panels ได้เป็นจำนวนมาก สามารถรองรับได้ทั้งโครงการ (ขนาดใหญ่) สามารถใช้อินเวอร์เตอร์ (inverter) เพียงเครื่องเดียวได้

ข้อดี

ข้อเสีย

ง่ายต่อการออกแบบเพราะมีตัวเดียว ยากต่อการขยายระบบในอนาคต
ราคาต่อวัตต์ถูกกว่าชนิดอื่น ถ้า inverter มีีปัญหาจะทำให้ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ทั้งระบบ
มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ทำให้หาพื้นที่ติดตั้งค่อนข้างยาก

2.String Inverter

String Inverter

อินเวอร์เตอร์ (inverter) ที่มีหลากหลายขนาดตามแต่การออกแบบซึ่งเหมาะกัับการติดตั้งแบบ Rooftop มากที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดี

ข้อเสีย

ขนาดไม่ใหญ่เกินไป หาพื้นที่ติดตั้งง่าย ราคาต่อวัตต์สูงกว่าแบบ Central inverter
ให้กำลังผลิตโดยรวมดีกว่า การดูแลรักษามากกว่า เพราะบางโครงการอาจมีหลายตัว
ขยายระบบในอนาคตได้ง่าย
ถ้าเกิดความเสียหายใน inverter ตัวใดตัวหนึ่ง ตัวอื่นๆก็ยังทำงานได้อยู่

3.Micro Inverter

Micro Inverter

อินเวอร์เตอร์ (micro inverter) ที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยจะติดตั้ง 1 ตััวต่อ 1 แผงซึ่งก็จะทำให้ไฟฟ้าที่ออกจากแผงเป็นไฟฟ้ากระแสสลัับ(AC) นิยมเลือกใช้กับระบบที่มีกำลังการผลิิตไม่มาก

ข้อดี

ข้อเสีย

ง่ายต่อการออกแบบเพราะมีตัวเดียว ราคาต่อวัตต์สููง
มีความสูญเสียในระบบน้อยที่สุด การดู แลรักษามากกว่า เพราะต้องใช้จำนวนมาก (1ตััว ต่่อ 1 แผง)
ขยายระบบในอนาคตได้ง่าย
ไม่เปลืองสายไฟด้าน DC

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น