• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อ แบบตั้งพื้น