• สถานที่...ฺบริษัท กู้เกียรติ ลอนกระดาษ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อแบบแขนเดี่ยว