การสูญเสียพลังงานในระบบ Solar Cell (Loss in the system) เกิดจากสาเหตุอะไร?

การสูญเสียในระบบ(Loss in the system)

การสูญเสียในระบบหมายถึงการสูญเสียพลังงานหรือประสิทธิภาพในระบบที่ใช้งาน เป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถของระบบในการทำงานตามประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบไว้ ด้วย 3 สาเหตุหลัก

  • ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผงโซล่าเซลล์ทำให้พลังงานลดลง คือ การสูญเสียพลังงานในการถ่ายโอน: การถ่ายโอนพลังงานผ่านสายไฟฟ้าสามารถสูญเสียได้เมื่อมีการแปรผันไฟฟ้าหรือการต้านทานในสายไฟฟ้า ทำให้พลังงานถูกสูญเสียและไม่สามารถใช้งานได้ตามประสิทธิภาพ ฝุ่นและสิ่งสกปรกบนแผงโซล่าเซลล์จะทำให้พลังงานที่ได้ลดลงได้ เพราะฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผงโซล่าเซลล์จะทำให้แสงที่เข้ามาตกเป็นรังสีเลี้ยง (diffused radiation) แทนที่จะเป็นแสงตรงๆ (direct radiation) ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานได้ นอกจากนี้ การสะสมฝุ่นและสิ่งสกปรกบนแผงโซล่าเซลล์ยังสามารถลดประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานได้อีกด้วย ดังนั้น การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ได้มากยิ่งขึ้น


  • ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์มีผลต่อพลังงานที่ผลิตได้ คือ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (inverter) จะมีผลต่อพลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ โดยอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงไฟฟ้าจากแนวตั้งของแผงโซล่าเซลล์ (DC) เป็นแนวนอน (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านหรืออุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การแปลงไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์จะมีการสูญเสียพลังงานไปบ้าง เนื่องจากอินเวอร์เตอร์ต้องใช้พลังงานในการทำงานและมีความไม่สม่ำเสมอในการแปลงไฟฟ้า ดังนั้น เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยลง และผลิตพลังงานได้มากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานแผงโซล่าเซลล์อย่างมากยิ่งขึ้น


  • อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่แผงโซล่าเซลล์จะมีผลทำให้พลังงานลดลง คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ โดยทั่วไปแล้ว เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่แผงโซล่าเซลล์สามารถสร้างได้จะลดลง โดยอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้โมเลกุลของสารที่ใช้ในแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานและเกิดการไหลกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ อุณหภูมิสูงก็สามารถทำให้เกิดการชะลอการสร้างไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยลดลงจากปกติ ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น